De SOG als een Boiling FROG?


Vindt u ook dat we een mooi vak hebben?

Veel professionals in de ouderenzorg hebben puur

vanuit een roeping dit vak gekozen. Helaas worden

de professionals nogal eens ondergewaardeerd en

niet alleen vanuit de medische wereld. Met z’n allen

werken we eraan om dit misverstand de wereld uit

te helpen en ons imago te verbeteren. Want werken

vanuit een roeping is mooi, maar een stuk waarde-

ring geeft de mens vaak de energie om het beste uit zichzelf te halen. Verenso, de beroepsvereniging van de specialisten ouderen geneeskunde, doet bijvoorbeeld erg z’n best om dit te veranderen. Uiteindelijk zijn we natuurlijk voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor deze ontstane situatie. Door je als zelfstandige professional te organiseren, zou je een verdere bijdrage kunnen leveren aan de professionalisering en de kwalitatieve verbetering van de ouderenzorg en geneeskunde. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten, enerzijds meer kwaliteit en anderzijds een betere waardering, zowel vakinhoudelijk alswel financieel!


Steeds meer werk

Velen van ons ervaren een toename van de werkdruk, wat te maken heeft met de toenemende vergrijzing, toename van de regelgeving en het hoge verloop onder collega’s en de kwaliteit van het management. Professionals werken vaak met onderbezetting waarmee zij zich op het hellende vlak begeven. Gedacht wordt dat onderbezetting tijdelijk is, maar deze blijkt vaak van structurele aard. Artsen maar ook andere professionals kunnen zich daarbij psychologisch onder druk gezet voelen, omdat zij zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van (medische) zorg aan hun patienten. Daarbij rekken zij hun grenzen eindeloos op en lopen op deze manier de kans een burnout te krijgen.


Groot deel van het werk is  niet  patiënt / cliënt gebonden

Velen ervaren dat een groot deel van de tijd niet patiënt / cliënt gebonden is. Professio-nals worden in toenemende mate verplicht gesteld om aan allerlei werkgroepen binnen de zorgorganisaties deel te nemen, deze voor te bereiden en daar werkzaamheden voor uit te voeren die vaak een procesmatig karakter hebben. Daarnaast gaat veel tijd verloren aan falende ICT waardoor patient gegevens eindeloos van het ene naar het andere systeem gekopieerd moet worden. Vanuit bedrijfskundig en vanuit een zorg perspectief is dit natuurlijk niet acceptabel. Specialisten Ouderen Geneeskunde behoren volgens de theorie van de ‘Compelling Constraints’ tot de zwakste schakel. Je zou deze specialisten zoveel mogelijk patiënt / cliënt gebonden werk willen laten verrichten, wat de organisatie een hogere kwaliteit van zorg en een betere financiële performance oplevert.


Te weinig secretariële en verpleegkundige ondersteuning

Vanuit bovenstaande problematiek zou je verwachten dat de professionals een goede secretariële ondersteuning hebben. Het tegenovergestelde is vaak het geval. Het medisch secretariaat staat niet onder directe aansturing van de artsen. Zij hebben vaak hun eigen werkzaamheden gecreëerd die niet ondersteunend zijn aan het werk van de artsen. Zo’n secretariaat is een weerspiegeling van het proces van bureaucratisering van de afgelopen tientallen jaren. Het secretariaat weet inmiddels ook niet beter en verwerkt soms informatie waar niemand meer wat mee doet. Naast secretariële ondersteuning zouden ook geriatrisch verpleegkundigen, praktijk verpleegkundigen, nurce-practioners of physician assistents, een belangrijk deel van het takenpakket van de specialist ouderen geneeskunde kunnen overnemen.


Te weinig collega’s

Zoals al gezegd in de eerste alinea is er een tekort aan goed opgeleide collega’s. Vaak worden artsen in opleiding en basisartsen ingezet om de tekorten weg te werken. Deze AIO’s en Basisartsen dienen echter ook weer aangestuurd te worden wat extra werkdruk legt op ervaren professionals. Hier komt het zogenaamde “Boiling Frog syndroom” uit voort, waarbij de situatie langzaam verslechterd zonder dat zij in staat zijn in te grijpen in hun situatie. Dit eindigt met het opstappen of de uitval van ervaren Specialisten Ouderen Geneeskunde of andere zorgprofessionals. Uitgeblust en of overstappend naar een nieuwe baan waar de problematiek vaak weer van vooraf aan begint.


Te weinig (financiële) waardering

Uiteindelijk leidt het bovenstaande tot een kip ei situatie. De waardering voor Specialisten Ouderen Geneeskunde en andere professionals in de zorg is laag omdat ze vaak overbelast zijn. Zichzelf niet verder (kunnen) professionaliseren waardoor de financiële vergoeding achter blijft bij collega-specialisten. Dit heeft ook in grote mate te maken met het feit dat de Specialisten Ouderen Geneeskunde zich niet als zelfstandigen organiseren. Vaak zijn de artsen in dienst van een instelling, waarvan de directie prioriteiten op een ander vlak legt. Het probleem is dat het vakgebied zichzelf niet verbeterd of beter haar grenzen bewaakt, zowel in kwalitatief als financieel opzicht. Geen medisch specialist in het ziekenhuis werkt zonder een goed functionerend secretariaat.


Missie van G-Bridge

De missie van G-Bridge is Specialisten Ouderen Geneeskunde en andere professionals in de ouderenzorg te helpen, zich als zelfstandigen te organiseren in netwerkverband. De  professional ervaart daardoor meer vrijheid in het uitoefenen van zijn of haar vak. Hij kan zichzelf verder professionaliseren en zijn grenzen beter bewaken. Dit alles met als doel een betere kwaliteit van (medische) zorg voor de patiënt, wat hand in hand gaat met hogere waardering (ook financieel). De zelfstandige zorgprofessionals worden daarbij bijgestaan door ervaren coaches uit het bedrijfsleven en collega Specialisten Ouderen Geneeskunde die reeds zo werken.


      

Zelfstandig samenwerken als Specialist in de Ouderen  Zorg

contact

Voordelen:

  1. Zelfstandig

  2. Patientgericht

  3. Samenwerken

  4. Zelfontwikkeling

  5. Professioneel

  6. Coaching

  7. Backoffice

  8. Continuiteit

  9. Meer omzet