Differentieren van ouderen zorg

Naast revalidatiecentra, specialistische behandelcentra, zoals bijvoorbeeld een centrum voor palliatieve zorg zie je dat de 2e lijn, de ziekenhuizen ook steeds meer initiatieven gaan ontwikkelen om de toestroom aan ouderen met complexe problematiek het hoofd te kunnen bieden.Er zijn zelfs ziekenhuizen die zich specialiseren in de ouderen geneeskunde. Maar ook binnen andere ziekenhuizen zie je de kennis over ouderen toenemen bij bijvoorbeeld geriatrische internisten.  Ook de 1e lijn richt zich steeds meer op de toename in het aantal ouderen die vaak een complexere problematiek hebben. De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft daar gespecialiseerde opleidingen voor opgericht en ook een uitgebreide handreiking voor geschreven (link). In deze handreiking wordt ook aangegeven dat de LHV de huisarts ook als de regievoerder ziet en de specialist ouderen geneeskunde al dan niet werkzaam in een verpleeghuis als een consulent die ingeschakeld kan worden. In de toekomst ziet de LHV de specialisten ouderen geneeskunde mogelijk ook in de eerste lijn de hele medische zorg gaan overnemen bij zelfstandig wonende ouderen met zeer complexe problematiek (deze groep vormt slechts 10% van de totale populatie ouderen boven de 65 jaar). De regierol kan dan bij specialistische ouderengeneeskunde komen liggen waarbij nu nog onduidelijk is of dit AWBZ-zorg blijft of wellicht onder de zorgverzekeringswet gaat vallen’. Hier wordt een belangrijk aspect genoemd die een verdere differentiatie van producten en diensten in de ouderenzorg in belangrijke mate in de weg staat, de financieringsform. Momenteel wordt er door middel van innovatie budgetten geexpe-rimenteerd met complexe ouderenzorg buiten het verpleeghuis.


Duidelijk is dat verpleeghuizen deze ontwikkelingen op de voet dienen te volgen en wellicht ook een faciliterende rol kunnen spelen om de ouderen zorg binnen de wijken te faciliteren middels diensten centra en wellicht door het huisvesten van verschillende specialismen die intern dan wel bij huisartsen praktijken en bij mensen thuis hun diensten aanbieden. Technologie gaat daarbij ook een steeds belangrijkere rol spelen. Technologie als communicatie medium, consultatie op afstand, delen van onderdelen van het zorgdossier, maar ook bij het revalidatie proces. Vele ouderen geven na hun revalidatie tevens aan dat ze graag verder willen met hun behandeling als persoonlijke fitness programma’s. Ook hier ontwikkelen zich velen kansen in samenwerking met bestaande fitnessscholen. Gekeken dient te worden naar de specifieke behoeften en ook de fitness omgeving dient aangepast te worden aan ouderen (ipv een spiegelpalleis onder tl balen, meer sfeer en spiritualiteit).

Zelfstandig samenwerken als Specialist in de Ouderen  Zorg

contact

Voordelen Opdrachtgever:

 1. Vernieuwende concepten

 2. Tijdelijke capaciteit

 3. Gemotiveerde prof’s

 4. Direct aanstuurbaar

 5. Performance gedreven

 6. Adviseurs

 7. Nieuwe kennis

 8. Als team inzetbaar

 9. Back up vanuit netwerk

 10. Inzetbaar als achterwacht

 11. Inzetbaar bij diensten

 12. Account management